کرمانشاه

در کرمانشاه، ایران
امروز: جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر کرمانشاه، در استان کرمانشاه، ایران

اطلاعات شهر کرمانشاه

آب و هوای شهر کرمانشاه

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۱۵ درصد، فشار: ۲۸۹۱۹.۷۷ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۰۹

ساعت: ۱۸:۱۹

دما: °۲۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)