کرمانشاه

در کرمانشاه، ایران
امروز: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر کرمانشاه، در استان کرمانشاه، ایران

اطلاعات شهر کرمانشاه

آب و هوای شهر کرمانشاه

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال

رطوبت: ۲۱ درصد، فشار: ۲۸۸۸۵.۹۱ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۱۶

ساعت: ۲۰:۲۱

دما: °۲۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)